Aura Shafa Halillah

Base

Name

Aura Shafa Halillah

Jenis Kelamin

Wanita

NIM

205010101111036

Afiliasi

Jurusan ilmu hukum