1. Spongebob Squarepants Funny Moments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lYy8yg4J0ZU[/youtube]

2. Patrick Star Funny Moments

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=RbYb7rZUz-8[/youtube]

3. Mr. Eugene Harold Crab Funny Moments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=c-TTmBwlvno[/youtube]

4. Gary the Snail Funny Moments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=euFnlb9Uu4Q[/youtube]

5. Sheldon J. Plankton Funny Moments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xP-PC8O5DKo[/youtube]

6. Squidward Tentacles Funny Moments

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HkgdoDDQb5E[/youtube]